Retreat - Algemene Voorwaarden

Corepilates Retreat

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Corepilates, namens Glynn Verveckken, gevestigd te Sint-Bavoplein 20, 2530 Boechout, België.

Contactgegevens:
https://corepilates.be
Sint-Bavoplein 20, 2530 Boechout, België
info@corepilates.be

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden gelden de volgende regels:
• In naam van het bedrijf COREPILATES (geregistreerd onder het nummer 0770.744.875).
• Lid/Studio gebruiker betekend iedere persoon die zich ingeschreven heeft via het registratie formulier van momoyoga.com/corepilates
• Registratie formulier betekend de registratie en applicatie ingegeven en goedgekeurd door ieder lid.
• Studio betekend iedere fysieke locatie die het bedrijf weergeeft op de website. Algemene voorwaarden gelden hier.
• Website betekend www.corepilates.be of gerelateerde websites van Corepilates.

Boekings- en annuleringsvoorwaarden

1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.

2. De betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor de retreat plaats te vinden. Bij niet tijdige betaling heeft Corepilates het recht de reservering te laten vervallen.

3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de betaling.

4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.

5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

6. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
– Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
– Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
– Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
– Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

7. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retreat bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Corepilates zijn doorgegeven.

8. Corepilates heeft het recht een cursus of retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Corepilates Retreat heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

9. Corepilates Retreat heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retreat.

Aansprakelijkheid

1. Corepilates zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retreat.

2. Deelname aan een cursus of retreat is geheel op eigen risico. Corepilates is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Corepilates. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

Medische disclaimers

1. De pilates en yoga-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

2. Meldt voorafgaande aan de les altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.

3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

Wijzigingen in programmering retreat

Corepilates heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een docente wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. Corepilates zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat per mail over ingelicht

Huisregels

1. Onze locatie is rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retreat niet toegestaan.

2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Corepilates is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

3. Corepilates Retreat heeft haar locatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retreat een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Corepilates Retreat niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retreat uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Corepilates.

Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.